เวอร์ชันเต็ม: [-- ระบบเศรษฐกิจ --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาสังคม -> ระบบเศรษฐกิจ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-04 06:44

ระบบเศรษฐกิจ

   ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง ความสัมผัสของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติของสังคมที่ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจ มี 3 ระบบคือ
   1.ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจที่ให้เสรีภาพที่จะเลือกและตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่เอกชนมากที่สุด
   ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ เอกชนจะเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ ที่หามาได้ตากกฎหมาย มีอิสระที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
  
   2.ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีกรรมสิทธิ์หรือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ และให้เสรีภาพแก่เอกชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือถือครองทรัพย์สินบางอย่างชนิดได้ในขอบเขตที่จำกัด
   ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทสังคมนิยม คือเอกชนสามารถถือครองทรัพย์สินหรือธุรกิจขนาดย่อมได้ รัฐจะเข้าควบคุมธุรกิจสำคัญ

   3.ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเข้ามีบทบาทในกิจกรรมเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ โดยรัฐบาลจะควบคุมหรือดำเนินธุรกิจบางอย่างที่สำคัญ
ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทผสม คือ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยม กลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจจะมีการใช้กลไกราคาควบคู่กันไป


เวอร์ชันเต็ม: [-- ระบบเศรษฐกิจ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.006837 second(s),query:1 Gzip enabled