เวอร์ชันเต็ม: [-- หลักฐานทางประวัติศาสตร์ --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาสังคม -> หลักฐานทางประวัติศาสตร์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-04 06:42

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

     หลัก ฐานทางประวัติศาสตร์ คือ แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบในการอธิบายและ ให้เหตุผลในการเขียนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคอาจเป็นหลักฐาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่เป็นวัตถุได้แก่ ตำนาน จดหมายเหตุ โบราณวัตถุโบราณสถาน ต่างๆ เช่น วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นต้น

ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

     นักประวัติศาสตร์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ค้นคว้า เพื่อแสวงหาความรู้และความเข้าใจเหตุการณ์ ในอดีตและปัจจุบันเพื่อเตรียมตัวมนุษย์สำหรับเผชิญอนาคตด้วยการใช้หลักฐานที่มีผู้สร้างขึ้นโดยการตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ได้ นักประวัติศาสตร์จึงแบ่งหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ตามลักษณะการเกิดออกเป็น 2 ประเภท

     1.1 หลักฐานประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น ศิลาจารึก เจดีย์พระปรางค์สามยอด เครื่องศาสตราวุธ โครงกระดูกมนุษย์ เป็นต้น

     1.2 หลักฐานที่ทำขึ้นอย่างระมัดระวังรอบคอบ และมีแบบแผนหลังเกิดเหตุการณ์เล็กน้อย เช่น
                1)   จารึก ความหมายตามรูปศัพท์ของจารึก หมายความว่า การเขียนที่มีลักษณะเป็นตัวอักษรแผ่นศิลา หรือโลหะ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทนถาวร  ได้แก่ จารึกจารึกที่มีลักษณะ เป็นประกาศสาธารณะ จารึกศาสนา จารึกที่เป็นเรื่องราวของบุคคล เล่าถึงบรรพบุรุษ เช่น ศิลาจารึกสุโขทัย จารึกเป็นหลักฐานชั้นต้นที่มีความสำคัญ ในการตีความเพื่อสรุปหาข้อเท็จจิรงและทำให้เราได้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆในอดีตทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา  และวัฒนธรรม
                2)  ตำนาน คือ เรื่องแต่ปางหลัง หรือเรื่องราวนมนานที่เล่าต่อๆกันมา โดยมากใช้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ โบราณสถาน เช่น ตำนานท้าวจตุคาม รามเทพ ตำนานแม่เจ้าอยู่หัว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

     Encyclopedia  Americanna  อธิบายความว่า ?ตำนาน? คือ เรื่องราวที่เล่าต่อๆ กันมาโดยสมมุติว่าจริงเป็นเรื่องซึ่งมักเกี่ยวกับกษัตริย์ วีรบุรุษ หรือบุคคลสำคัญๆ  เป็นชนิดหนึ่งของนิทานพื้นบ้านซึ่งเป็นเกี่ยวกับมนุษย์มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายหรือสรรเสริญบรรพบุรุษ และวงศ์วานโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ตำนานนี้มิใช่การจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ แต่อาจกล่าวถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ และข้อเท็จจริงบางประการในประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าตำนานเป็นเรื่องราว คำบอกเล่า ที่เล่าต่อๆกันมา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคมในแง่ของความคิด ความเชื่อ สำนึก และค่านิยมโดยการเล่าต่อกันมาในแต่ละสมัย ตำนานจึงมีคุณค่าในแง่ของการเป็นประวัติศาสตร์


เวอร์ชันเต็ม: [-- หลักฐานทางประวัติศาสตร์ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.033707 second(s),query:1 Gzip enabled