เวอร์ชันเต็ม: [-- ความร้อนแฝง --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาวิทยาศาสตร์ -> ความร้อนแฝง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-03 18:11

ความร้อนแฝง

[color=#000000 ]ความร้อนแฝง  (Latent  Heat) คือ  ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ  โดยอุณหภูมิ  ในขณะที่สารกำลังเปลี่ยนสถานะนั้นคงที่ไม่เปปลี่ยนแปลง
                     [color=#000000 ]ความร้อนแฝงจำเพาะ (Specific Latent Heat)   คือ ปริมาณความร้อนที่สารมวล 1 หน่วย ได้รับหรือคายออก  เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะ โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง  มีหน่วยเป็นหน่วยปริมาณความร้อนต้อหน่วยมวล เช่น แคลอรีต่อกรัม  กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมหรือจูลต่อกิโลกรัม
        [color=#ff0000 ]สูตรเกี่ยวกับความร้อนแฝง  คือ
                             L= Q    หรือ   Q=mL
                            
        เมื่อ   Q = ความร้อนแฝงหรือปริมาณความร้อนที่วัตถุได้รับหรือคายออก  มีหน่วยเป็นแคลอรี (cal) กิโลแคลอรี (kcal) หรือ จูล (J)
               m =  มวลของวัตถุ  มีหน่วยเป็นกรัม (g) หรือ กิโลกรัม (kg)
               L =  ความร้อนแฝงจำเพาะของวัตถุ มีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัม (cal/g)
                      กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม(kcal/kg) หรือ จูลต่อกิโลกรัม ( J/Kg)
            ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว คือ  ปริมาณความร้อนที่สารใวล 1 หน่วยได้รับ เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งให้กลายเป็นของเหลว  โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็งมีค่าเท่ากับ  80  แคลอรีต่อกรัม 80 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม
            [color=#000000 ]ความร้อนแฝงจำเพาะของการแข็งตัว  คือ  ปริมาณความร้อนที่สารมวล 1 หน่วย คายออก เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นของหลวฝห้กลายเป็นของแข็ง  โดยที่อุณหภูมิม่เปลี่ยนแปลงความร้อนแฝงจำเพาะของการแข็งตัวนี้จะมีค่าเท่ากับความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลว คือ 80 แคลอรีต่อกรัม 80 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม
             [color=#000000 ]ความร้อนแฝงจำเพาะกลายเป็นไอ  คือ ปริมาณความร้อนที่สารมวล 1 หน่วยได้รับ  เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวให้กลายเป็นไอโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง เช่น  ความร้อนแฝงจำเพของไอน้ำเดือดมีค่าเท่ากับ 540 แคลอรีต่อกิโลกรัม
             [color=#000000 ]ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลั่นตัว  [color=#000000 ]คือ ปริมาณความร้อนที่สาร  มวล 1 หน่วยคายออก เพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากไอให้กลายเป็นของเหลวโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลั้นตัวนี้จะมีค่าเท่ากับความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอ              


เวอร์ชันเต็ม: [-- ความร้อนแฝง --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.083877 second(s),query:2 Gzip enabled