เวอร์ชันเต็ม: [-- พฤติกรรมสุขภาพ --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาสุขศึกษา -> พฤติกรรมสุขภาพ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-17 11:49

พฤติกรรมสุขภาพ

ลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพ
  1. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หมายถึงลักษณะพฤติกรรมสุขภาพที่บุคลได้ปฏิบัติแล้วส่งผลดัให้เกิดขึ้นกับสุขภาพ
  2. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หรือ พฤติกรรมเสื่ยง หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมสึขภาพที่บุคลปฏิบัติแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตทั้งของตนเองและส่งผลกระทบไปสู่ผู้อื่นได้           จากการศึกษาที่ผ่านมา เห็นได้ว่า สุขภาพ เป็นคำที่มีผู้ให้คำนิยามความหมายไว้หลายแนวทางด้วยกัน แต่คำนิยมความหมายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันคือความหมายที่องค์การอนามัยโลกได้นิยมไว้
"สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่เป็นสุขโดยมีความสมดุลทั้งร่างกาย ทางจิต ทางอารมณ์ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณของบุคคล"


ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ
  1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
  2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
  3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางพันธุ์กรรม
  4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการให้บริการสุขภาพในชุมชน

ปัจจัยทั้ง 4 ที่กล่าวมา แม้จะเป็นปัจจัยร่วมในการกำหนดภาวะสุขภาพของบุคล แต่ก็พบว่า แต่ละปัจัยจะมีอิทธิพลที่เป็ฯตัวกำหนดสภาวะของสุขภาพมีความแตกต่างกัน หสกจัดเรียงลำดับของปัจจัยทั้ง 4 ประการ โดยกำหนดจากอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของบุคคลเรียงจากปัจจัยที่อิทธิพลมากไปน้อย
  1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ร้อยละ 51
  2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ร้อยละ 21
  3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางพันธุ์กรรม               ร้อยละ 19
  4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการให้บริการสุขภาพในชุมชน ร้อยละ9

จากปัจจัยทั้ง4 ประการจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมสุขภาพของบุคลมีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาวะสุขภาพได้มากที่สุด และหากพิจารณาความหมายและลักษณะของพฤติกรรมสุขภาพที่กล่าวมา เป็นสิ่งยืนยันว่า สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลมีความสัมพนธ์และเชื่อมโองกัน

dapad 2012-05-10 12:27
ขอบคุนคับgclub , sbobet , holiday


เวอร์ชันเต็ม: [-- พฤติกรรมสุขภาพ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.113487 second(s),query:2 Gzip enabled