เวอร์ชันเต็ม: [-- การสถาปนากรุงธนบุรี --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาสังคม -> การสถาปนากรุงธนบุรี [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-07 10:15

การสถาปนากรุงธนบุรี

ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี
บทบาทของพระยาตาก เมื่อคราวเสียกรุงฯ
๑.พระยาตากหรือ พระยาวชิรปราการ เป็นขุนนางไทยผู้หนึ่งที่ทำหน้าที่ป้องกันพระนครแต่ครั้งก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ. ๒๓๐๙ ได้รวบรวมไพร่พล ๕๐๐ คนตีฝ่าวงล้อมข้าศึกหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกและยึดเมืองจันทร์เป็นที่ตั้ง

๒.สาเหตุที่พะยาตากตีฝ่าวงล้อมหนี้พม่าออกราชธานี คือเห็นความอ่อนแอของผู้บังคับบัญชา และราชสำนึก จึงเกิดความท้อแท้ หมดกำลังใจสู้รบ อีกทั้งข้าศึกมีมากจนยากที่จะป้องกันพระนคร

๓.ความเหมาะสมของเมืองจันทบุรีที่ใช้เป็นที่ตั้ง
๓.๑ ความพร้อมด้านเสบียงอาหาร ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
๓.๒ ความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ อยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินทัพของพม่า และไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามใดๆ
๓.๓ความอยู่ใกล้ทะเล จันทบุรี เป็นหัวเมืองชายทะเล มีป้อมปราการมั่งคง สามารถค้าขายกับพ่อค้าจีนได้สะดวก

การดำเนินงานกอบกู้เอกราช
๑.เข้ายึดเมืองธนบุรี พระยาตากนำกำลังกองทัพเรือยึดเมืองธนบุรี เมือหน้าด่านที่พม่าให้นายอิน คนไทย รักษาอยู่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๑๐
๒.การขับไล่พม่าที่กรุงศรีอยุธยา ต่อจากนั้นพระยาตากได้เคลื่อนกำลังพลทางเรือมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา ตีพม่าที่ค่ายโพธิ์สามจ้นและยึดกรุงศรีอยุธยา คืนได้ในเดือนเดียวกัน รวมเวลากอบกู้เอกราช ๗ เดือน
การสถาปนากรุงธนบุรี
๑.พระยาตากปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ เมื่อขับไล่พม่าออกไปจากรุงศรีอยุธยาและกอบกู้เอกราชให้แก่คนไทยแล้ว พระยาตากเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

๒.ความไม่เหมาะสมของกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
๒.๑ ความเสียหายย่อยยับจากภัยสงคราม  ยากแก่การปฏิสังขรณ์
๒.๒ มีอาณาเขตกว้างใหญ่เกินกำลังของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่จะรักษา
๒.๓ ข้าศึกรู้เส้นทางเดินทัพ รู้สภาพภูมิประเทศของกรุงศรอยุธยาเป็นอย่างดี
๒.๔ ทำเล ที่ตั้งอยู่ห่างไกลทะเลมากเกินไป ไม่สะดวกแก่การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

๓.ความเหมาะสมของกรุงธนบุรี ในการเป็นราชธานี
๓.๑ กรุงธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็ก เหมาะกับจำนวนไพร่พลในขณะนั้น
๓.๒ ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเล สะดวกแก่การค้าขายกับต่างประเทศ
๓.๓ มีป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรง คือป้อมวิไชยประสิทธ์ และป้อมวิชยเยนทร์
๓.๔ ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร มีดินดี น้ำอุดมสมบูรณ์
๓.๕ ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่าน ควบคุมการเดินเรือที่เข้าออกปากอ่าวไทย


เวอร์ชันเต็ม: [-- การสถาปนากรุงธนบุรี --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.090586 second(s),query:2 Gzip enabled