เวอร์ชันเต็ม: [-- ความรับผิดชอบ --]

MindMap ผังความคิด,นานาสาระ,วิชาการ -> วิชาภาษาไทย -> ความรับผิดชอบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mindmapu 2011-03-03 16:54

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำใหๆทั้งที่ตนกระทำเองและกระทำร่วมกับผู้อื่นๆ  ไม่ว่าผลนั้นจะดีหรือไม่ไดีจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เช่น ความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้กำหนดไว้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ควรมีความรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามวัยวุฒิและคุณวุฒิ         ความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของผู้ที่อยู่ในวัยเรียนคือ รับผิดชอบในการเรีัยน การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถให้สำเร็จด้วยดี และ การตั้งใจเรียนให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ผู้ที่มีความรู้จะไม่เป็นปัญหาแก่สังคม          ความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของคนเรา คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง การดูแลตนเองไม่ให้หลงไปในทางที่ผิด ให้เป็นคนดีของสังคม ให้มีัคุณธรรม คิดดี พูดดี และทำดี ความรับผิดชอบข้อนี้ประเสริฐยิ่งนักเพราะจะช่วยทำให้ตนเองและสังคมมีควา่มสุข

การเขียนเรียงความ

๑.คำนำ คือข้อความตอนเริ่มเรื่องเพื่อนำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจเรื่องนั้นและต้องการติดตามเรื่องราวต่อไป อาจขึ้นตนด้วย ข้อคิด คำคม สุภาษิต บทกลอน ข่าวจากสื่อมวลชน


๒.เนื้อเรื่อง คือสาระสำคัญและรายละเอียดของเรื่อง ผู้เขียนต้องแสดงความรู้อย่างกว้างขวางและสมบูรณ์ตรงตามหัวเรื่องที่เขียน จะต้องเรียบเรียงเนื้อความเรื่องราวและเหตุการณ์ไปตามลำดับของโครงเรื่อง


๓.สรุป เป็นตอนจบของเรื่อง ผู้เขียนต้องแสดงข้อคิดที่เป็นจุดมุ่งหมายของเรื่อง ใช้ถ้อยคำที่กระชับตรงประเด็น อาจใช้คำคม สำนวน หรือภาษิตที่สอดคล้องกับเรื่องเพื่อเพิ่้มความหมาย


เวอร์ชันเต็ม: [-- ความรับผิดชอบ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.3 Code ©2003-2010 phpwind
Time 0.004207 second(s),query:1 Gzip enabled